Over ons

Vanaf 1980 heeft Stichting Woon- en Werkgemeenschap ’t Heihuis heeft verschillende leefgemeenschappen gerealiseerd in Heerde en Veessen. Deze leefgemeenschappen boden de mogelijkheid aan minder draagkrachtige volwassenen en kinderen om samen te wonen met draagkrachtige volwassenen. De activiteiten van Stichting Woon-en Werkgemeenschap ’t Heihuis zijn in een afrondende fase, wat binnen een afzienbare termijn zal leiden tot het opheffen van de Stichting.

Stichting Heihuis Fonds, opgericht op 14 augustus 2015, heeft tot doel de mensen die voldoen aan de kenmerken van de doelgroep zoals die gold voor ’t Heihuis door middel van een schenking of voordelige lening financieel te ondersteunen. Ook wenst de Stichting iets terug te doen voor de dorpsgemeenschap Veessen, van wiens individuele inwoners, verenigingen en andere voorzieningen ’t Heihuis tijdens haar werkzaamheden veel steun heeft ervaren. Om de kennis en ervaring van ’t Heihuis betreffende het opzetten en begeleiden van woon-en werkgemeenschappen te behouden, wordt de informatie hierover gedeeld op deze website.

De Stichting werft gelden door direct betrokkenen en andere geïnteresseerden op te roepen tot het doen van een schenking of opname van de Stichting in het testament.

Stichting Heihuis Fonds is statutair gevestigd in de gemeente Heerde.
KvK-nummer: 63924226
RSIN: 855455366

Bestuur

Het bestuur van Stichting Heihuis Fonds wordt gevormd door:

Voorzitter : Andi Rodenburg
Secretaris: Adee Schoon
Penningmeester: Nico Ooms

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Heihuis Fonds luidt:

  1. Het creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor en het ondersteunen van (pleeg)kinderen, jongeren en volwassenen (en hun kinderen) die passen binnen de doelstelling van de voormalige Stichting Woon – en Werkgemeenschap ’t Heihuis (hierna: ’t Heihuis)
  2. Het ondersteunen van nieuwe of bestaande maatschappelijke initiatieven binnen de dorpsgemeenschap van Veessen, in de gemeente Heerde en omgeving
  3. Het algemeen toegankelijk maken van de kennis en ervaring van ’t Heihuis betreffende het opzetten en begeleiden van woon-en werkgemeenschappen
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met haar doelstelling beoogt Stichting Heihuis Fonds het algemeen belang te dienen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63924226.

Afwezigheid winstoogmerk
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Het batig saldo na vereffening zal worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.